Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Riadiaci letovej prevádzky

Charakteristika práce

 

Každé lietadlo vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je od okamihu začatia rolovania až do pristátia na cieľovom letisku v SR, respektíve od jeho vstupu až do momentu opustenia tohto vzdušného priestoru riadené riadiacim letovej prevádzky. Riadiaci letovej prevádzky zodpovedá za bezpečnosť a bezpečnosť a plynulosť vo vzdušnom priestore SR a v blízkosti letísk s civilnou letovou prevádzkou. Riadiaci letovej prevádzky zaisťuje bezpečnosť lietadiel, tým že vydáva príkazy jednotlivým lietadlám, ktorými sa zaisťuje dodržiavanie minimálnych horizontálnych alebo vertikálnych rozstupov. Zodpovedá za bezpečnosť príletov, odletov a pohybov lietadiel po letiskových plochách. Uvedené činnosti sa vykonávajú 24 hodín denne. Riadiaci letovej prevádzky svojou činnosťou zabezpečuje vysokú priepustnosť vzdušného priestoru. Výkon práce je spojený s vysokými nárokmi na osobné vlastnosti, vedomosti a zručnosti, ako ja na osobnú zodpovednosť riadiaceho letovej prevádzky. Riadiaci letovej prevádzky je posledným výkonným článkom v systéme riadenia letovej prevádzky a má absolútnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Predpokladom na výkon práce riadiaci letovej prevádzky je absolvovanie a úspešné ukončenie schváleného výcvikového kurzu a získanie príslušnej kvalifikácie riadiaceho letovej prevádzky.

Pracoviská

Poskytovanie služieb riadenia letovej prevádzky sa vykonáva na:

 1. oblastnom stredisku riadenia - ktoré zabezpečuje prevádzku nad územím celej Slovenskej republiky
 2. stanovištiach letových prevádzkových služieb v Bratislave, Košiciach, Poprade, Žiline a Piešťanoch – ktoré poskytujú približovaciu službu riadenia a letiskovú službu riadenia Letiskovou riadiacou vežou

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie
 • aktívna znalosť a vedomosť anglického jazyka, schopnosť porozumieť nezjednodušenému prejavu; formulácie myšlienok vyjadriť sa niekoľkými spôsobmi; porozumieť kontextu vo väčšine situácií; zvládnuť používanie idiómov; schopnosť kompetentnej komunikácie vo všeobecných a odborných kontextoch,
 • veľmi dobrý zdravotný stav, s dôrazom na sluchové a zrakové vnímanie,
 • psychická spôsobilosť,
 • bezúhonnosť (bez zápisu v registri trestov)
 • minimálny vek 20 rokov

 
 

Výberové konanie

Výberové konanie pozostáva z nasledovných etáp

 1. Zdravotná prehliadka

Cieľom zdravotnej prehliadky je posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce .

Zdravotnú prehliadku, v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, vykonáva určené zdravotnícke zariadenie.

Dĺžka trvania zdravotnej prehliadky je 2 dni

 1. Osobnostný profil

Cieľom je overenie osobnostných schopností a organizačných zručností uchádzačov.

Dĺžka trvania overenia o osobnostných schopností a organizačných zručností je cca 6 hodín.

 1. Diagnostického preskúšania jazykových schopností

Cieľom je zistiť úroveň uchádzačov z jazyka anglického so zreteľom na schopnosť realizovať komunikáciu v anglickom jazyku z hľadiska:

 • zrozumiteľnosti informácie
 • jazykovej správnosti
 • štylistickej adekvátnosti
 • pohotovosti prejavu

Dĺžka trvania diagnostického preskúšania jazykových schopností  je cca 3 hodiny.

 1. Osobný pohovor

Cieľom osobného pohovoru je vyhodnotenie jednotlivých etáp výberového konania z hľadiska splnenia predpokladov uchádzača na výkon riadiaceho letovej prevádzky. Pohovor nie je jednostrannou komunikáciou, ale aj uchádzač má možnosť dozvedieť sa informácie, ktoré sú pre neho rozhodujúce. Úroveň otázok, ktoré uchádzač kladie predstavuje jedno z dôležitých kritérií na posúdenie jeho pracovných predpokladov vrátane zodpovedajúcej motivácie na pracovné miesto riadiaci letovej prevádzky.

Všetky etapy výberového konania sú selektívne, to znamená, že splnenie požiadaviek v jednotlivých etapách je podmienkou postupu. Výberové konanie od zverejnenia ponuky po jeho ukončenie trvá niekoľko mesiacov.

Náklady spojené s výberovým konaním (overenie osobnostného profilu, preskúšanie z jazyka anglického, cestovné, ubytovanie) si hradí každý uchádzač sám.

Náklady na zdravotnú prehliadku hradia LPS SR, š. p. 
 
 

Výcvik riadiaceho letovej prevádzky

Základný výcvik na získanie oprávnenia na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky je náročný a dlhodobý, delí sa na:

A. základný výcvikový kurz

 • základný teoretický výcvik, ktorý je zameraný na získanie teoretických vedomostí, potrebných pre výkon práce riadiaceho letovej prevádzky a končí sa skúškou na Leteckom úrade Slovenskej republiky
 • základný praktický výcvik, špecializovaný výcvik žiaka, ktorý sa týka priamo jeho ďalšej špecializácie (TWR, APP, ACC), zameraný na získanie základných schopností a zručností, prenos teoretických vedomostí do praktických cvičení na simulátore vo výcvikovom stredisku a končí sa skúškou overenia schopností a získaním preukazu žiaka – riadiaceho letovej prevádzky na Leteckom úrade Slovenskej republiky

B. Prevádzkový výcvik

 • prechodový výcvik - príprava žiaka na praktické zvládnutie práce na danom stanovišti
 • predkvalifikačný výcvik - príprava žiaka na výcvik v reálnej prevádzke
 • kvalifikačný výcvik v reálnej prevádzke pre dané stanovište, ktorý sa skladá z praktických simulácií a z práce v živej prevádzke pod dozorom skúsených inštruktorov a končí sa skúškou a získaním oprávnenia na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky na Leteckom úrade Slovenskej republiky. Je to posledná fáza na získanie preukazu spôsobilosti RLP, s príslušnou kvalifikačnou kategóriou a doložkami.

C. Udržiavací výcvik

 • periodický výcvik - udržanie spôsobilosti poskytovať službu ATC.
 • zdokonaľovací výcvik - precvičovanie nových postupov, zmien, praktická aplikácia týchto zmien do praxe.

D. Rekvalifikačný výcvik

Základný výcvik je zameraný na získanie kvalifikácie riadiaci letovej prevádzky. Pozostáva z teoretickej a praktickej príprav:

Dĺžka trvania základného výcviku je cca 24 mesiacov.  

zdroj: www.rlp.sk

načítavam...