Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK
ilustrative picture

Chcete riadiť lietadlá? TOP8 otázok k pozícii riadiaceho

1.10.2014 | Peter Steigauf

Riadiaci letovej prevádzky. Poradíme, ako získať netradičnú prácu.

Riadiacim letovej prevádzky sa človek nestane len tak. Chceli by ste to skúsiť? Zozbierali sme informácie k výberovému konaniu, podmienkam pre získanie kvalifikácie a množstvu ďalších otázok. Prinášame všetko podstatné, čo by mohlo potenciálneho uchádzača zaujímať.

Máte záujem stať sa riadiacim letovej prevádzky a získať zaujímavú prácu? Máte odvahu prevziať zodpovednosť za riadenie lietadiel vo vzdušnom priestore? Tento článok vám poskytne základné odpovede. Neváhajte a ozvite sa nám, ak máte ďalšie otázky (redakcia@profipilot.sk).

Výber najzaujímavejších otázok čitateľov spolu s odpoveďami radi zverejníme.

 

1.) Ako sa môžem stať riadiacim letovej prevádzky? Aké sú podmienky a koľko musím mať rokov?

Riadiacim letovej prevádzky sa môžete stať, ak máte ukončenú strednú školu s maturitou a ovládate anglický jazyk, prihlásite sa do výberového konania, úspešne zvládnete päť etáp výberového konania, absolvujete úvodný výcvik.

Ďalej potrebujete úspešne vykonáť všetky požadované skúšky a hodnotenia v príslušnej kvalifikačnej kategórii, na ktorú sa pripravujete, vrátane požadovaných preskúšaní a hodnotení.

Ak úspešne ukončíte všetky časti výcviku na príslušnom stanovišti, budete hodnotený ako spôsobilý, získate osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 3. triedy, platnú jazykovú doložku a platné osvedčenie rádiotelefonistu.

Je to stručná informácia ako získate kvalifikáciu riadiaceho letovej prevádzky a preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky od Dopravného úradu SR. (Od 1.1.2014 vydáva preukaz LPS SR, š.p.).

Celý proces trvá približne dva roky. Veková podmienka na vydanie preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky je 21 rokov (v čase vydania preukazu).

2.) Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie pozostáva z piatich etáp. Každá etapa výberového konania je selektívna, splnenie stanovených kritérií je podmienkou postupu do ďalšej etapy.

1.) Prvou, zároveň novou etapou vo výberovom konaní je test FEAST.

FEAST je webový súbor profesionálnych testov špeciálne vytvorený na výberové konanie riadiacich letovej prevádzky, poskytovaný organizáciou EUROCONTROL. Cieľom aplikácie testu FEAST je vybrať najvhodnejších uchádzačov na výcvik žiaka - riadiaceho letovej prevádzky a na výkon práce riadiaceho letovej prevádzky.

FEAST umožňuje hodnotiť schopnosti uchádzačov v jednotlivých hodnotiacich kritériách, ktoré merajú široký rozsah schopností nevyhnutných na úspešný výcvik a na výkon práce riadiaceho letovej prevádzky, najmä stresovú toleranciu a schopnosť zvládať vysokú pracovnú záťaž, priestorová predstavivosť, schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám – rýchla adaptácia na zmenu.

2.) Druhou etapou je preskúšanie jazykových schopností, zameraných na schopnosť realizovať komunikáciu v anglickom jazyku z hľadiska zrozumiteľnosti informácie, jazykovej správnosti, štylistickej adekvátnosti a pohotovosti prejavu.

Preskúšanie pozostáva z počúvania, zo slovnej zásoby, z plynulosti komunikácie, z chápania a z interakcie. 

3.) Treťou etapou je posúdenie zdravotnej spôsobilosti, doplňujúce psychologické vyšetrenie a získanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti 3. triedy v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s. Košice - Ústav leteckej a preventívnej medicíny.

4.) Štvrtou etapou je Assessment centrum ako nadstavba psychologického vyšetrenia. Predstavuje spôsob overenia osobnostných a výkonnostných predpokladov formou približujúcou sa realite. Ide o individuálne a skupinové cvičenia posudzované viacerými pozorovateľmi, čím sa eliminuje možnosť pretvárky a potláčaného správania, prípadne negatívne pôsobenie výrazných osobností v rámci skupiny.

5.) Poslednou etapou je osobný pohovor s výberovou komisiou, ktorá zhodnotí výsledky predchádzajúcich etáp výberového konania a vyberie požadovaný počet uchádzačov na konkrétne stanovište.

3.) Ako získam kvalifikáciu riadiaceho letovej prevádzky?

Získanie kvalifikácie riadiaci letovej prevádzky je proces, ktorý trvá približne 2 roky.

Prvou fázou je "Úvodný výcvik", kde sa získava základné teoretické vzdelanie z leteckých predpisov, leteckého práva, meteorológie, leteckej navigácie, leteckej frazeológie a tak ďalej. Takisto získate základné praktické vzdelanie s technikami riadenia letovej prevádzky na simulátore v modelovom prostredí.  

Druhou fázou je "Výcvik" realizovaný v prevádzkovom prostredí na konkrétnom stanovišti, ktorý nasleduje po úvodnom výcviku a prebieha podľa výcvikového plánu. Zahŕňa prechodový výcvik a výcvik v reálnej prevádzke. Prechodový výcvik začína teoretickou prípravou z konkrétnych podkladov a dokumentácií, ktorých znalosť je na danom stanovišti potrebná. Pokračuje sa výcvikom na simulátore a po jeho úspešnom absolvovaní nasleduje výcvik v reálnej prevádzke na riadiacom pracovisku stanovišťa pod dozorom inštruktora.

4.) Koľko ma to bude stáť?

Jednotlivé etapy výberového konania, okrem preskúšania jazykových schopností (v súčasnosti zhruba 20 eur), sú hradené z prostriedkov LPS SR, š.p. Uchádzačovi vzniknú ešte náklady na cestu a ubytovanie pri jeho účasti na konkrétnych etapách výberového konania.

5.) Môžem robiť riadiaceho aj popri škole či inom zamestnaní?

Práca riadiaceho letovej prevádzky je veľmi náročná a je vykonávaná spravidla v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času. Vyžaduje sa striktné dodržiavanie denného odpočinku medzi zmenami určeného zákonom. Každý riadiaci letovej prevádzky si je vedomý svojej zodpovednosti a nárokov vyplývajúcich z výkonu tohto povolania. Podľa nášho názoru a doterajších skúseností je mimoriadne náročné popri výkone práce riadiaceho letovej prevádzky študovať na vysokej škole alebo vykonávať ešte inú prácu.  

6.) Mám istotu, keď ma prijmete do celého procesu, že sa neskôr riadiacim letovej prevádzky aj reálne stanem?

Ak splníte všetky podmienky, ktoré sú uvedené vyššie, tak sa riadiacim letovej prevádzky stanete.

7.) Kde by som ako riadiaci letovej prevádzky pracoval?

Podnik má v súčasnosti v Slovenskej republike viaceré stanovištia letových prevádzkových služieb - v mestách Bratislava, Košice, Poprad, Žilina a Piešťany.

Ako riadiaci letovej prevádzky by ste v Bratislave mohli pracovať na oblastnom stredisku riadenia letových prevádzkových služieb (ACC Bratislava) alebo na stanovištiach letových prevádzkových služieb letiskovej a približovacej služby.

V Košiciach taktiež na stanovištiach letových prevádzkových služieb letiskovej a približovacej služby a v ostatných mestách iba na stanovišti letových prevádzkových služieb letiskovej služby riadenia. Voľné pracovné miesta sa obsadzujú výberovým konaním zverejňovaným na webovej stránke LPS SR, š.p. (www.lps.sk) a pracovnom portáli www.profesia.sk.

8.) Kam sa môžem kariérne posunúť v rámci LPS SR, š. p. z pozície riadiaceho letovej prevádzky?

Áno, samozrejme môžete. Po získaní kvalifikácie a splnení predpísaných požiadaviek (odborná prax, absolvovanie odborného kurzu na inštruktora a úspešné vykonanie všetkých požadovaných skúšok alebo hodnotení.) môže riadiaci letovej prevádzky získať odbornú spôsobilosť inštruktora.

Zamestnanec môže kariérne rásť v rámci podniku aj po splnení požiadaviek (prax, oprávnenie na výkon funkcie) a vykonávať pracovnú funkciu  vedúci zmeny stanovišťa/stanovíšť letových prevádzkových služieb.

Riadiacimi letovej prevádzky sú obsadzované tiež pozície vedúcich zamestnancov, resp. vrcholového manažmentu prevádzkových divízií alebo podniku. a pracovné funkcie na oddeleniach metodiky a postupov a odbore bezpečnosti letových prevádzkových služieb.

Za poskytnutie odpovedí ďakujeme Letovým prevádzkový službám, š. p.

Diskusia k článku

Zobraziť celú diskusiu
načítavam...