Používaním stránok prevádzkovaných PROFIPILOT, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK

Letecký výcvik - profesionálny pilot v skratke

Základný letecký výcvik

Základný pilotný výcvik sa v letectve nazýva súkromný pilot a nesie označenie PPL(A) - private pilot licence (aeroplanes). Vo všeobecnosti je možné letecký výcvik súkromný pilot rozdeliť do dvoch základných fáz.

Prvou fázou je tzv. technika pilotáže, ktorú pilota učí kvalifikovaný letecký inštruktor FI(A). Táto sa skladá vždy z dielčich cvičení, ktorými sa pilot - žiak naučí ovládať lietadlo v štandardných letových režimoch aj menej štandardných letových režimoch. Medzi štandardné režimy letu v rámci leteckého výcviku súkromný pilot patrí okrem iných normálne, alebo ostré zatáčky, stúpanie lietadla, klesanie lietadla a samozrejme aj najdôležitejšie fázy letu – bezpečný vzlet a bezpečné pristátie. Súčasne sa v časti techniky pilotáže učí to, akým spôsobom sa zaraďuje s lietadlom do letiskového okruhu a akým spôsobom si pilot-žiak musí zvládnuť núdzové prípady počas letu. Vysadenie činnosti motora a následné núdzové pristátie do terénu je často precvičovaný manéver v prípade jednomotorových lietadiel.

Ak sa žiak-pilot naučil ovládať lietadlo, nasleduje niekoľko cvičení počas ktorých sa návyky upevnia a nasleduje pomyselné „vylietnutie z hniezda“. Je to druhá fáza výcviku, kedy sa pilot učí orientovať v okolí mimo letiska, resp. letieť po vopred pripravenej trati. Učí sa lietať tzv. navigačné lety (crosscountry flights).

Cieľom všetkých leteckých výcvikov sú primárne tieto dve fázy v rozličných podaniach a podobách. Záleží od konkrétneho typu leteckého výcviku a lietadla, ako je výcviková osnova navrhnutá a ako sa realizuje. Vždy keď pilot príde do styku s novým typom lietadla (lietadlo na ktorom ešte neletel), je potrebné, aby sa zoznámil s jeho letovou príručkou a následne pod dohľadom absolvoval ďalší predpísaný letecký výcvik zameraný na to, ako sa lietadlo ovláda a v čom spočívajú odlišnosti oproti predým lietaným lietadlám.

Výcvik v navigácií delíme v letectve do dvoch podskupín, ktorými je navigácia za podmienok viditeľnosti Zeme (VMC – Visual Meteorological Conditions) a navigácia za podmienok bez viditeľnosti Zeme (IMC – instrument flying conditions). Navigácia za viditeľnosti Zeme sa vo svojej podstate leteckého výcviku precvičuje už v základnom výcviku (PPL, GPL). Jedná sa o jednoduché vedenie lietadla po vopred stanovenej trati podľa porovnávania objektov ktoré pilot vidí z kabíny s tými, ktoré sú vyznačené na leteckej mape za pomoci jednoduchých výpočtov.

Navigácia za podmienok bez viditeľnosti Zeme (IMC) je predmetom samostatnej kvalifikácie. Z časti sa ako pomôcka precvičuje v základnom pilotnom výcviku, avšak len ako podpora pre navigáciu za vizuálnych podmienok. Predmetom pokračovacieho výcviku je získanie leteckej kvalifikácie IR (instrument rating), ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať lety za podmienok bez viditeľnosti Zemského povrchu a vykonávať prístrojové priblíženia do kategórie CATI (výška mrakov minimálne 200ft AGL a dohľadnosť minimálne 550m) podľa ICAO stupnice.

Letecké výcviky vo všeobecnosti však majú jeden spoločný bod, resp. pravidlo, ktorým je prvoradá bezpečnosť vo všeobecnosti. Letecké výcviky z hľadiska predpisov a ich vykonávania sú navrhnuté tak, aby bola zachovaná požadovaná miera bezpečnosti v akomkoľvek prípade.

V prípade, ak hľadáte informácie o tom, čo všetko treba absolvovať na svojej ceste do cockpitu dopravného lietadla, tu je zoznam potrebných kvalifikácií a ich progres počas získavania:

Zdravotná spôsobilosť 1. triedy

Zdravotnú spôsobilosť vydávajú poverené zdravotnícke centrá. V Slovenskej Republike môže vydávať a predlžovať zdravotnú spôsobilosť výhradne Letecká vojenská nemocnica Košice, v Českej Republike ju môže vydávať napríklad Ústav Leteckého Zdravotníctví v Prahe. Má platnosť 1 rok (do 40. roku života) a 6 mesiacov (po 40. roku života). Po uplynutí tejto doby je potrebné ho predĺžiť ďalším – opakovacím vyšetrením.

Žiacky preukaz

Vydáva konkrétna letecká škola, u ktorej ste sa rozhodli zahájiť výcvik na základe Vašej zdravotnej spôsobilosti. Vydáva sa na čas, ktorý vykonávate letecký výcvik v danej škole kým nie ste držiteľom preukazu spôsobilosti.

Preukaz rádiofonistu

Všeobecný preukaz rádiofonistu je potrebný na to, aby ste ako žiak - pilot, alebo neskôr ako pilot mohli obsluhovať palubné rádio zariadenia (vysielačka). Preukaz rádiofonistu vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej Republiky a má neobmedzenú platnosť.

Letecký preukaz súkromný pilot - PPL(A)

s triednou kvalifikáciou pre lety na jednomotorových lietadlách – single engine piston SEP(L)
Preukaz spôsobilosti súkromný pilot letúnov – PPL(A) spolu s triednou kvalifikáciou SEP(L) získate po absolvovaní predpísaného letového a teoretického pilotného výcviku v certifikovanej leteckej škole. Letový výcvik predstavuje minimálne 45 letových hodín a je ukončený tzv. SKILL TEST-om, ktorým Vás preskúša poverený examinátor Leteckého úradu Slovenskej Republiky, prípadne priamo jeho inštpektor. Skill test-u predchádza teoretické preskúšanie na Leteckom úrade Slovenskej Republiky v rozsahu osnovy PPL(A) v Slovenskom jazyku.

Teoretická výučba ATPL(A)

Jedná sa o letecký výcvik, ktorý poskytuje certifikované letecké výcvikové centrum – Flight training organization FTO. Po absolvovaní predpísaného rozsahu teoretického učiva Vám bude vydaný certifikát, ktorý Vás bude oprávňovať vykonať teoretické skúšky Airline Transport Pilot – ATP(A) na Leteckom úrade Slovenskej Republiky.  

Timebuilding - nálet hodín

Na to, aby ste pokračovali v získavaní ďalších kvalifikácií je podľa predpisu potrebný minimálny nálet hodín. Pre zahájenie výcviku MEP(L) je to napríklad 80 hodín celkového času. Pre zahájenie pilotného výcviku IR(A) je to 50 hodín ako veliteľ lietadla na navigačných preletoch. Preto je potrebné „čo najviac lietať“. Jednak získavať letecké skúsenosti a na druhej strane získavať letové hodiny, ktoré sú požadované predpisom JAR-FCL1.  

Nočné lety VFR -  Night VFR

Nočné lety VFR je letecká kvalifikácia, ktorú ako jednu z mnohých predpis JAR-FCL1 požaduje na vydanie preukazu CPL(A). Pilotný výcvik v modulovej forme predstavuje 5 letových hodín, pričom musí zahŕňať aspoň 1 hodinu na navigačnom prelete za podmienok VMC noc. Po absolvovaní výcviku VFR Night Vám bude táto letecká kvalifikácia zapísaná do preukazu (pokiaľ ste držiteľom PPL(A), ak ste držiteľom CPL(A), táto letecká kvalifikácia je považovaná za samozrejmosť a nie je v preukaze spôsobilosti CPL(A) zapísaná) a oprávňuje Vás vykonávať lety ako veliteľ lietadla v nočných podmienkach za viditeľnosti Zemského povrchu.  

Viacmotorové lietadlá – MEP(land)

Kvalifikácia pre viacmotorové lietadlá je akýmsi ďalším pomyselným schodíkom, ktorý Vás posúva bližšie ku kabíne dopravného lietadla. Jedná sa o ucelený letecký výcvik, ktorý Vás prevedie technikou pilotáže na viacmotorových lietadlách. Praktický výcvik zahŕňa minimálne 6 letových hodín na viacmotorovom piestovom lietadle – MEP(L). Tento výcvik je však možné zahájiť len v prípade, ak máte ako pilot nalietaných minimálne 70 hodín ako veliaci pilot na letúnoch. Po absolvovaní výcviku, ktorý okrem nácviku normálnych postupov zahŕňa aj nácvik asymetrického letu (s jedným motorom vysadeným z činnosti) je potrebné absolvovať preskúšanie, SKILL TEST s povereným examinátorom, alebo inšpektorom Leteckého úradu Slovenskej Republiky. Po získaní kvalifikácie MEP(L) má táto platnosť 12 mesiacov. Pre jej predĺženie je potrebné preskúšanie, tzv. PROFICIENCY CHECK s povereným examinátorom, alebo inšpektorom Leteckého úradu Slovenskej Republiky, kedy sa táto kvalifikácia predĺži na ďalších 12 mesiacov.

Preskúšanie teórie ATPL(A)

Na základe kvalifikácie, ktorú uchádzač získal absolvovaním teoretickej výučby ATP(A) v rozsahu 650 hodín môže požiadať Letecký úrad Slovenskej Republiky o to, aby absolvoval teoretické preskúšanie, ktoré sa uskutočňuje vo vopred stanovených týždňových termínoch, spravidla každý alebo každý druhý mesiac. Je nutné absolvovať 14 odborných skúšok, pričom každá z nich obsahuje rozličný počet otázok. Celková databáza otázok všetkých 14 predmetov obsahuje približne 18000 otázok z ktorých následne systém generuje náhodné otázky do každého testu. Každú zo skúšok je potrebné uskutočniť s úspešnosťou minimálne 75% alebo lepšou. Pokiaľ uchádzač z predmetu neuspeje, má možnosť daný predmet opakovať ešte 3x, no maximálny počet sedení (sedenie je jeden publikovaný skúškový týždeň) nesmie presiahnuť 6. Na Slovensku sa ATP(A) skúšky vykonávajú výhradne v Anglickom jazyku. Po úspešnom absolvovaní všetkých 14 teoretických predmetov Vám bude vystavený certifikát, ktorým sú Vám uznané teoretické zápočty za nasledovné výcviky:
- Získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot CPL(A)
- Získanie preukazu spôsobilosti dopravný pilot ATPL(A)
- Získanie kvalifikácie pre lety podľa prístrojov podľa podmienok IFR IR(A) V praxi to znamená toľko, že teoretická skúška ATP(A) je v podstate tá najvyššia možná v civilnom letectve. V prípade, ak má uchádzač absolvované všetky skúšky, následne už po ukončení každého z výcvikov vykonáva len praktické preskúšania s povereným examinátorom, alebo inšpektorom Leteckého úradu.

Letecká angličtina - ICAO English language proficiency

Od marca 2008 je povinnosťou všetkých pilotov, ktorí prichádzajú do styku s medzinárodnou prevádzkou absolvovať preskúšanie pred komisiou, ktorá posúdi uchádzačove vedomosti z angličtiny a ohodnotí ich príslušnou stupnicou od 1 po 6. Minimálny „Level“, ktorý je akceptovateľný pre medzinárodnú leteckú prevádzku je level 4. Každý zo stupňov – English levelov má podľa svojej škály určenú platnosť nasledovne, pričom po jej uplynutí sa musí skúška robiť opätovne:
ICAO ENGLISH Level 4 má platnosť 3 roky
ICAO ENGLISH Level5 má platnosť 6 rokov
ICAO ENGLISH Level6 má neobmedzenú platnosť
Po úspešnom absolvovaní je vydaný certifikát, na základe ktorého absolventovi Letecký úrad túto ICAO ENGLISH LEVEL kvalifikáciu zapíše do preukazu spôsobilosti.

Avšak na to, aby mohol pilot lietať v medzinárodnej prevádzke potrebuje absolvovať ešte nasledovné skúšky, ktoré majú neobmedzenú platnosť: Všeobecné osvedčenie rádiofonistu, ktoré vykonáva Telekomunikačný úrad Slovenskej Republiky a Jazykové preskúšanie na Leteckom úrade, ktoré je však v prípade absolvovania ATP(A) skúšok uznávané automaticky, nakoľko sa skúšky ATP(A) na Slovensku vykonávajú výhradne v anglickom jazyku.

Lety podľa prístrojov - IFR - instrument rating IR(A)

Získanie kvalifikácie na vykonávanie letov podľa IFR posúva uchádzača opäť bližšie k dopravnému lietadlu. Keďže lety dopravných lietadiel prebiehajú práve podľa podmienok IFR je potrebné, aby sa uchádzač naučil ovládať lietadlo podľa týchto postupov a pochopil tak pravidlá a základy orientácie podľa prístrojov, ktoré sú dostupné na palube lietadla bez toho, aby mu bol umožnený výhľad von z lietadla. Výcvik predstavuje 40 hodín na schválenom letovom trenažéri FNPTII alebo vyššom a následne 15 hodín na viacmotorovom lietadle. Suma sumárum IR(A) predstavuje minimálne 55 hodín na konci ktorých je let, ktorým inšpektor uchádzača preskúša zo schopností vykonávať IFR postupy. Počas výcviku sa uchádzač učí samotné orientovanie podľa prístrojov, následne sa učí vykonávať priblíženia podľa prístrojov s použitím zariadení VOR, VOR-DME, ILS CAT I, NDB, lety v letových hladinách v stanovených letových cestách a podobne.

Obchodný pilot letúňov – commercial pilot licence CPL(A)

V prípade, ak uchádzač splnil všetky podmienky predpisu JAR-FCL1 je možné mu po splnení pilotného výcviku a príslušného preskúšania prideliť preukaz spôsobilosti obchodný pilot letúňov CPL(A), pričom už ako pilot môže ponúkať svoje letecké skúsenosti a schopnosti iným spoločnostiam za úplatu. Z absolventa sa tak stáva profesionálny pilot (pilot z povolania) a môže pôsobiť ako veliteľ lietadla v nekomerčnej prevádzke dokonca aj na viacpilotných letúňoch, alebo ako druhý pilot počas komerčných letov na viacpilotných lietadlách. Jednotlivé ústanovenia dopĺňa predpis EU-OPS. Kombinácií, ako sa dostať k preukazu spôsobilosti je mnoho a od toho sa odvíja aj letová doba samotného výcviku CPL(A). Avšak za predpokladu, ak má uchádzač nasledovné skúsenosti:
- Preukaz spôsobilosti PPL(A)
- Kvalifikácia nočné lety VFR
- Kvalifikácia na lety IFR – IR(A)
- Absolvované teoretické skúšky ATP(A)

Predstavuje modulový výcvik CPL(A) len 15 hodín letovej doby po ktorej môže absolvent vykonať letové preskúšanie a získať tak preukaz spôsobilosti CPL(A).

Súčinnosť viacčlennej posádky MCC(A)

Keďže väčšina v súčasnosti prevádzkovaných komerčných lietadiel využíva koncept viacčlennej posádky je nutné, aby pri zahájení typového výcviku, resp. preškolenia na konkrétny typ viacpilotného lietadla boli uchádzačom jasné úlohy každého z členov posádky, bol s nimi stotožnený a vedel ich vykonávať. Z toho dôvodu sa uplatňuje výcvik MCC(A) pred samotným nástupom na typový výcvik. Výcvik MCC(A) obsahuje približne 25 hodín letovej doby na simulátore počas ktorej si dvaja piloti rôznym spôsobom v rôznych fázach letu, štandardných a neštandardných situáciách menia svoje pozície a úlohy. Získavajú tak schopnosť kooperovať a spolupracovať s kolegom na letovej palube efektívnym spôsobom. Veľký dôraz je kladený na túto kvalifikáciu aj z dôvodu, že piloti, ktorí spolu letia linku sa fyzicky vidia možno prvýkrát v živote, no musí byť zaručené to, aby každý z nich vedel, čo treba očakávať od svojho kolegu v konkrétnej fáze letu.  

Špeciálne kvalifikácie prevádzkovateľa AOC

Každá letecká spoločnosť môže mať svoje vlastné firemné prevádzkové postupy, ktoré vyžadujú špeciálne výcviky a kvalifikácie. Príkladom môžu byť nasledovné doplňujúce výcviky, ktoré sa vykonávajú už na konkrétnom type lietadla, resp. na konkrétnom letovom simulátore lietadla, ktoré spoločnosť prevádzkuje:
Vzlet za nízkej dohľadnosti (RVR 150m) je potrebné, aby bola posádka patrične vyškolená na vykonávanie vzletov za zníženej dohľadnosti na simulátore, alebo type lietadla.

Priblíženia za nízkej dohľadnosti ILS CAT II a ILS CAT III

Získaním kvalifikácie IR(A) oprávňuje táto vykonávať priblíženia podľa predpisov platných pre ILS CAT I, ktoré sú však pre mnohých prevádzkovateľov neprijateľné. Keďže potrebujú lietadlá využívať vo vzduchu čo najviac, musia počítať aj so zníženou dohľadnosťou. Z toho dôvodu sa uplatňujú vnútrofiremné postupy na vykonávanie priblížení za zhoršených meteorologických podmienok. Tento typ prevádzky opäť vyžaduje ďalší výcvik, ktorý sa vykonáva na konkrétnom type lietadla.

Lety ponad Atlantický oceán - NAT a ETOPS

sa uplatňuje pri dlhých letoch, pričom sa letí ponad územie kde nie je možnosť bezpečne pristáť po určitý čas (90, 120, prípadne 180 minút).

Uvedené sú len základné kvalifikácie, ktoré sa získavajú na konkrétnom lietadle alebo type lietadla. Ďalšie kvalifikácie, ktoré možno získať kvôli prevádzkovým postupom prevádzkovateľa môžu okrem iného byť: vykonávanie strmých priblížení, preprava nebezpečného tovaru, rôzne druhy leteckých prác (výsadky, aerovleky, a iné), a ďalšie.

načítavam...